ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 12.02.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна

 на втори етаж – стая №209 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Раковски, общ. Каварна, за срок от 5 (пет) стопански години за селскостопанска обработка – поставяне на преместваеми оранжерии 2018г./ 2019г., 2019г./ 2020г., 2020г./ 2021г., 2021г./ 2022г. и 2022г./ 2023г. до прибиране на реколтата.

Обект  на  търга е част от поземлен имот с идентификатор № 62092.501.185 (шест, две, нула, девет, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, пет) по КККР на с. Раковски, община Каварна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с площ от 2000кв.м. (две хиляди квадратни метра), целия с площ по скица на СГКК – гр. Добрич от 2244кв.м (две хиляди двеста четиридесет и четири квадратни метра), при съседи: 62092.501.184, 62092.501.187, 62092.501.9510, 62092.501.186, 62092.501.9502. За имота има издаден АЧОС № 4543/ 24.10.2008г.

Началната тръжна цена на обекта на търга е 200,00лв. без ДДС на година.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 06.02.2019год., като цената на един комплект е 10.00 лв.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 20,00лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 часа  на 07.02.2019 год.

Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 08.02.2019г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. по кадастралната карта, а на място в присъствието на кметския наместник.

Необходими документи за участие:

  1. 1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
  2. Вносна бележка за внесен депозит.
  3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.
  4. Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.
  5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.

6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

Обявата де се публикува във местен вестник, НДТ  и на сайта на община Каварна на 23.01.2019г.

Коментирай