Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.6 хил., което преставлява 1.8% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите нараства със 0.2 хил. или с 0.4%. Увеличение са наблюдава в 4 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Строителство” (11.2%) и “Хотелиерство и ресторантьорство” (7.6%). Намаление на наетите е регистрирано в 15 икономически дейности – като най-значимо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”  с 4.9%.

В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „ Преработваща промишленост “ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “ съответно 19.7% и 15.6%.

По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение  през 2017 г. областта заема 14 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 739.5.хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

В област Добрич средната брутна годишна работна заплата за 2017 г. е 9 539 лв., при 12 448 средно за сраната.

През 2017 г. средната годишна брутна заплата в област Добрич се увеличава спрямо 2016 г. с 9.6%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (31.2%),  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (18.9%) и „ Култура, спорт и развлечения“ (16.9%). Намаление не се наблюдава в нито една от икономическите дейности .

Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 г. са:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 34 910 лева.
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 13 004 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ – 12 368 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Административни дейности” – 6 655 лева;
  • „Други дейности” – 6 870 лева;
  • „Строителство” – 7 301 лева;

Спрямо 2017 г. средната годишна работна заплата за обществения сектор се увеличава с 9.5% и достига 10 487 лв., а в частният сектор с 9.7 % – 9 216 лв.

По размер на средната работна заплата за 2017 г. област Добрич заема 15 място сред 28-те области в сраната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 17 199 лв., а с най-ниско област Видин – 8 233 лв.

Илга Иванова      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

        Териториално статистическо бюро-Североизток

 

Коментирай